SK EN

Publications

Press Release: Children, education pays off!


« Back to publications

Press Release: Children, education pays off!

Published on Sept. 1, 2013

Still true in Slovakia – the higher education the higher probability of finding a new job and the higher life satisfaction. The newest research by CELSI confirms the findings. (Press release only in Slovak language)

 

Najnižšej nezamestnanosti a najvyšším platom sa u nás v súčasnosti tešia najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia. S tým súvisí aj ich celková životná spokojnosť. Podľa prieskumu sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia u nás najspokojnejší. Na škále od 0 do 10 hodnotili svoj život v priemere 7,2 bodmi, zatiaľ čo stredoškolsky vzdelaní ľudia ohodnotili svoj život na 6,4 a ľudia s nízkym vzdelaním na 6,1 boda.

Životná spokojnosť súvisí najmä s uplatnením sa na trhu práce. A práve nezamestnanosť sa najčastejšie týka ľudí so základným vzdelaním. „Ľudia s nízkym vzdelaním hľadajú u nás prácu najdlhšie a často z trhu práce vypadávajú úplne,“ vysvetľuje výskumný riaditeľ CELSI a spoluautor výskumných štúdií Martin Kahanec. Najväčšou skupinou dlhodobo nezamestnaných sú podľa neho práve nízkovzdelaní ľudia, až 70 percent z nich. „Ak k nezamestnanosti pripočítame zvýšené riziko chudoby, môžeme dnešným deťom odkázať jediné: Učte sa!“ odkazuje Martin Kahanec.

A skutočne, pri pohľade na štatistiky Európskeho štatistického úradu (Eurostat), až 29 percent nízkovzdelaných ľudí je ohrozených chudobou, zatiaľ čo u stredoškolákov je to 10,8 percenta a u vysokoškolsky vzdelaných ľudí len 4,3 percenta.

Úloha vzdelania je tak na slovenskom trhu práce veľmi dôležitá. „Urgentne sa však musíme zaoberať jeho kvalitou. Slovensko vynakladá na vzdelávanie dlhodobo minimum financií, čo sa odzrkadľuje na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému,“ uvádza Martin Kahanec. Navyše, postupné nasycovanie slovenského trhu práce vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi tiež núti premýšľať nad vybraným oborom a jeho kvalitou. “Šance vysokoškolsky vzdelaných ľudí zamestnať sa sú síce stále najvyššie, ale výber odboru a školy majú dlhodobý efekt na uplatnenie na trhu práce,“ dodáva. Najnovšie výskumy CELSI sa zamerali na nerovnosti a na šance nízkovzdelaných uplatniť sa na trhu práce. Oba výskumy sú súčasťou 7. rámcového programu financovaného Európskou komisiou. Výskum o nerovnostiach v názvom GINI mapoval vývoj nerovností v čase. V súčasnosti vychádza vo vydavateľstve Oxforskej univerzity jeho knižná podoba. Viac informácií o publikácii je k dispozícii tu. Výskum o šanciach na trhu práce pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva s názvom NEUJOBS zastrešilo Center for European Policy Research (CEPS) a štúdia je k dispozícii na týchto stránkach.

Súčasťou tlačovej správy je graf: Spokojnosť so životom podľa

vzdelania na Slovensku.

O CELSI:
Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový

výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie, a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti. Medzinárodný repozitár vedeckých publikácií RePEc na základe vedeckých publikácii a ich ohlasu dlhodobo hodnotí CELSI ako najproduktívnejšiu výskumnú organizáciu na Slovensku.

Viac informácií na www.celsi.sk
Pre ďalšie informácie:
doc. Mgr. Martin Kahanec, MA PhD.
riaditeľ pre výskum CELSI
+421 0907 323 324
 

Newsletter sign-up

By signing up, you agree to our Privacy Policy.
\