SK EN

Správy

INFORMAČNÝ DOKUMENT CELSI PRE EURÓPSKY PARLAMENT PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA RÓMOV


« Späť k správam

INFORMAČNÝ DOKUMENT CELSI PRE EURÓPSKY PARLAMENT PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA RÓMOV

Publikované dňa 8. apríl 2020

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov 8. apríla 2020, výskumníci Martin Kahanec, Lucia Kováčová a Mária Sedláková z CELSI (spolu so Zuzanou Poláčkovou zo Slovenskej akadémie vied) uverejnili štúdiu na tému „Sociálna a zamestnanecká situácia rómskych komunít na Slovensku “, objednané Výborom Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Analýza okrem prezentovania kľúčových ukazovateľov zamestnanosti a chudoby a preskúmania existujúcich politík v sociálnej oblasti a oblasti zamestnanosti podrobne analyzuje aj situáciu rómskych detí vo vzdelávaní, predstavuje dosiahnuté výsledky a získané skúsenosti z fondov EÚ použitých na marginalizované komunity a napokon hodnotí prácu ostatných relevantných organizácií (EFRA, Rada Európy, ERRC a ECA) pri hodnotení situácie Rómov na Slovensku.

Publikácia je k dispozícii na: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648778/IPOL_STU(2020)648778_EN.pdf