SK EN

Projekty

46

46

2021 - 2023

DEFEN-CE: Sociálny dialóg na obranu zraniteľných skupín na trhoch práce po pandémii COVID-19

Logo

2021 - 2023

DEFEN-CE: Sociálny dialóg na obranu zraniteľných skupín na trhoch práce po pandémii COVID-19

45

45

2021 - 2023

BARCOVID - Vplyv pandemickej krízy COVID-19 na kolektívne zmluvy v Európe

2021 - 2023

BARCOVID - Vplyv pandemickej krízy COVID-19 na kolektívne zmluvy v Európe

44

44

2020 - 2022

EUKI - výmenná skupina: spravodlivý prechod európskeho automobilového priemyslu

Logo

2020 - 2022

EUKI - výmenná skupina: spravodlivý prechod európskeho automobilového priemyslu

43

43

2020 - 2022

SOWELL - Sociálny dialóg v sociálnych službách. Pracovnoprávne vzťahy, trh práce a sociálni aktéri v službách starostlivosti.

Logo

2020 - 2022

SOWELL - Sociálny dialóg v sociálnych službách. Pracovnoprávne vzťahy, trh práce a sociálni aktéri v službách starostlivosti.

42

42

2020 - 2022

BAWEU - Obchod a sociálne zabezpečenie. Preferencie a kolektívne konanie v Európe

2020 - 2022

BAWEU - Obchod a sociálne zabezpečenie. Preferencie a kolektívne konanie v Európe

41

41

2020 - 2022

Vyjednávanie o pracovných podmienkach a sociálnych právach migrujúcich pracovníkov v krajinách strednej a východnej Európy (BARMIG)

2020 - 2022

Vyjednávanie o pracovných podmienkach a sociálnych právach migrujúcich pracovníkov v krajinách strednej a východnej Európy (BARMIG)

40

40

2020 - 2021

ETUI-CELSI Covid-19 Observatórium

Logo

2020 - 2021

ETUI-CELSI Covid-19 Observatórium

39

39

2020 - 2020

CELSI COVID-19 Policy Response Inquiry (COPReQ)

2020 - 2020

CELSI COVID-19 Policy Response Inquiry (COPReQ)

38

38

2019 - 2019

EaP: Štúdie mapovania odborových zväzov a profesijných združení ako aktérov občianskej spoločnosti v oblasti pracovných práv a sociálneho dialógu v šiestich krajinách Východného partnerstva

Cieľom projektu je zmapovať odborové zväzy a profesijné združenia v šiestich krajinách Východného partnerstva a poskytnúť odporúčania o tom, ktoré aktivity týchto organizácií by mohli byť podporené EÚ.

2019 - 2019

EaP: Štúdie mapovania odborových zväzov a profesijných združení ako aktérov občianskej spoločnosti v oblasti pracovných práv a sociálneho dialógu v šiestich krajinách Východného partnerstva

37

37

2019 - 2020

GPG: Odstraňovanie rodových príjmových rozdielov vo verejných službách v kontexte úsporných opatrení

The aim of the project to deepen analysis on GPG by identifying how and why austerity has or has not disproportionately affected women’s pay in public services within and between EU countries.

2019 - 2020

GPG: Odstraňovanie rodových príjmových rozdielov vo verejných službách v kontexte úsporných opatrení

36

36

2019 - 2020

HOSPEEM-EPSU: Posilňovanie sociálneho dialógu v sektore zdravotníctva vo východnej, južnej a strednej Európe

Cieľom projektu je posilnenie sociálneho dialógu v sektore zdravotníctva zistením priorít sociálnych partnerov, ktoré by mali byť komunikované na európskej úrovni.

2019 - 2020

HOSPEEM-EPSU: Posilňovanie sociálneho dialógu v sektore zdravotníctva vo východnej, južnej a strednej Európe

35

35

2019 - 2019

Zmeny na finančnom trhu práce: vplyv smernice 2014/65 (MiFID II) a digitalizácie.

Zmeny na finančnom trhu práce: vplyv smernice 2014/65 (MiFID II) a digitalizácie. Kľúčová úloha sociálneho dialógu a pracovných vzťahov pri riadení prechodu z „tradičných“ na „hybridné“ zmluvy pre obnovenú ochranu.

2019 - 2019

Zmeny na finančnom trhu práce: vplyv smernice 2014/65 (MiFID II) a digitalizácie.

34

34

2019 - 2021

ARTUS-CEE: Stratégie odborových zväzov na zvýšenie konvergencie sociálnych noriem v rozšírenej Európskej únii - hlas krajín strednej a východnej Európy

Hlavným cieľom projektu je analyzovať, či sú odborové zväzy schopné podniknúť účinné kroky zamerané na zvyšovanie konvergencie sociálnych noriem a sociálnych systémov v EÚ.

2019 - 2021

ARTUS-CEE: Stratégie odborových zväzov na zvýšenie konvergencie sociálnych noriem v rozšírenej Európskej únii - hlas krajín strednej a východnej Európy

34

34

2019 - 2020

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce

Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi tvorcami politík a MVO pri integrácii osoby so zdravotným znevýhodnením na trh práce a umožniť im plnohodnotný návrat do pracovného procesu.

2019 - 2020

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce

33

33

2019 - 2020

COLAB-EUROPE: Celoeurópska analýza dohôd o kolektívnom vyjednávaní

Príspevok projektu COLBAR-EUROPE k politickému programu EÚ sa zameriava na medzeru v poznatkoch v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

2019 - 2020

COLAB-EUROPE: Celoeurópska analýza dohôd o kolektívnom vyjednávaní

32

32

2019 - 2021

REWIR: Vyjednávanie o návrate do práce vo veku demografických zmien prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov

Projekt REWIR spája výskum v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu s odbornými znalosťami v oblasti zdravia pri práci, politiky návratu do práce a základných cieľov stratégie “Európa 2020”.

2019 - 2021

REWIR: Vyjednávanie o návrate do práce vo veku demografických zmien prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov

30

30

2018 - 2020

PHS-QUALITY: Kvalita práce a pracovné vzťahy v sektore osobných a domácich služieb

Cieľom projektu PHS-QUALITY je z komparatívneho a multidisciplinárneho hľadiska skúmať existujúce stratégie verejných politík a sociálnych partnerov zamerané na osobné služby a služby v domácnosiach v desiatich krajinách EÚ.

2018 - 2020

PHS-QUALITY: Kvalita práce a pracovné vzťahy v sektore osobných a domácich služieb

29

29

2018 - 2019

EESDA: Zvyšovanie efektívnosti sociálneho dialógu v Európe

EESDA je výskumný projekt, ktorého cieľom je rozšíriť súčasné poznatky a odborné znalosti o sociálnom dialógu jeho efektívnosti v Európe.

2018 - 2019

EESDA: Zvyšovanie efektívnosti sociálneho dialógu v Európe

28

28

2017 - 2021

InGRID-2 : 4-ročný projekt európskeho programu H2020, podporujúci odborné znalosti v oblasti inkluzívneho rastu

Vyspelá výskumná infraštruktúra je pokračovaním projektu INGRID z roku 2013.

2017 - 2021

InGRID-2 : 4-ročný projekt európskeho programu H2020, podporujúci odborné znalosti v oblasti inkluzívneho rastu

27

27

2017 - 2018

IRSDACE: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg v dobe zdieľanej ekonomiky

Projekt IRSDACE má za cieľ identifikovať, ako reagujú tradičný aktéri na trhu práce, napr. odborové zväzy, zamestnávateľské združenia, členské štáty a EÚ na zdieľanú ekonomiku.

2017 - 2018

IRSDACE: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg v dobe zdieľanej ekonomiky

26

26

2016 - 2018

BARCOM: S inovatívnymi nástrojmi na podporu vyjednávania v sektore obchodu

Cieľom projektu bolo zlepšiť odbornosť v oblasti priemyselných vzťahov v obchodnom sektore prostredníctvom inovatívneho prístupu k analýze obsahu európskych kolektívnych zmlúv.

2016 - 2018

BARCOM: S inovatívnymi nástrojmi na podporu vyjednávania v sektore obchodu

25

25

2016 - 2018

BARSOP: Vyjednávanie a sociálny dialóg vo verejnom sektore

Projekt BARSOP sa zaoberal tým, ako hospodárska a finančná kríza transformovala priemyselné vzťahy, sociálny dialóg a zamestnanosť vo verejnom sektore v deviatich členských štátoch EÚ.

2016 - 2018

BARSOP: Vyjednávanie a sociálny dialóg vo verejnom sektore

24

24

2015 - 2015

FES: Odborové zväzy v prechodových spoločnostiach

Cieľom projektu bolo porovnať vývoj odborov v spoločnostiach, ktoré prešli z plánovanej ekonomiky na trhovú ekonomiku.

2015 - 2015

FES: Odborové zväzy v prechodových spoločnostiach

23

23

2015 - 2016

Sociálne služby v európskom medziodvetvovom sociálnom dialógu: smerom k silnej a väčšej účasti

Cieľom tohto projektu je zmapovať štruktúru zamestnávateľov v sociálnych službách vo vybraných členských štátoch EÚ, ako aj zapájanie sociálnych služieb do medzi-sektorového sociálneho dialógu.

2015 - 2016

Sociálne služby v európskom medziodvetvovom sociálnom dialógu: smerom k silnej a väčšej účasti

22

22

2015 - 2015

Norway Grants: Prieskum dôstojných pracovných podmienok a tripartitného dialógu

Cieľom DWTD je podporovať dôstojné pracovné podmienky a tripartitnú spoluprácu medzi zamestnávateľskými organizáciami, odbormi a verejnými orgánmi pri podpore spravodlivého a udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

2015 - 2015

Norway Grants: Prieskum dôstojných pracovných podmienok a tripartitného dialógu

21

21

2015 - 2020

ILO: Európska databáza právnych predpisov

Cieľom tejto subregionálnej databázy je identifikovať vnútroštátne právne a inštitucionálne riešenia stanovené vo vnútroštátnych právnych systémoch v krajinách strednej a východnej Európy.

2015 - 2020

ILO: Európska databáza právnych predpisov

20

20

2014 - 2016

WITA GPG: S inovatívnymi nástrojmi proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov 2

Cieľom WITA GPG je zhromaždiť informácie pre odborové zväzy, s úmyslom zvýšenia rokovaní o kolektívnych zmluvách, ktoré vplývajú pozitívne na existujúce rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

2014 - 2016

WITA GPG: S inovatívnymi nástrojmi proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov 2

19

19

2014 - 2016

NEWIN: Vyjednávanie (ne)rovnosti v mzdách

Všeobecným cieľom projektu NEWIN je zvýšiť povedomie sociálnych partnerov (a tvorcov politík) o prínose kolektívneho vyjednávania pri riešení nerovností v spoločnostiach.

2014 - 2016

NEWIN: Vyjednávanie (ne)rovnosti v mzdách

18

18

2014 - 2016

WIBAR-3: Podpora WageIndicator pre vyjednávanie- 3

Projekt skúmal postoje odborových zväzov odborov na výsledky, s dôrazom na príležitosti pre posilnenie viacstranného vyjednávania zamestnávateľov.

2014 - 2016

WIBAR-3: Podpora WageIndicator pre vyjednávanie- 3

17

17

2014 - 2016

PRECARIR: Vzostup dvojitého trhu práce: boj proti neistej zamestnanosti v nových členských štátoch prostredníctvom pracovných vzťahov

Tento projekt sa zaoberal inštitúciami, fungujúcimi v oblasti daných pracovných vzťahov ako aj ich úlohou pri riešení problematiky meniaceho sa trhu práce a najmä rastu neistej práce v EÚ.

2014 - 2016

PRECARIR: Vzostup dvojitého trhu práce: boj proti neistej zamestnanosti v nových členských štátoch prostredníctvom pracovných vzťahov

16

16

2014 - 2015

Eurofound: Nové formy zamestnania

Report identifikuje deväť foriem zamestnania, ktoré sú nové alebo sú v Európe čoraz dôležitejšie od roku 2000.

2014 - 2015

Eurofound: Nové formy zamestnania

15

15

2013 - 2014

BARSORIS: Vyjednávanie sociálnych práv na sektorovej úrovni

Cieľom projektu BARSORIS je uskutočniť komparatívnu štúdiu skúseností sociálnych partnerov v oblasti zlepšovania sociálnych práv zraniteľných pracovníkov prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu.

2013 - 2014

BARSORIS: Vyjednávanie sociálnych práv na sektorovej úrovni

14

14

2013 - 2015

Nové výzvy pre sociálny dialóg verejných služieb

Projekt sa týka zvyšujúceho sa podielu účasti používateľov služieb na sektore verejných služieb, ako aj spôsobom zohľadňovania tohto trendu do agendy inštitúcií.

2013 - 2015

Nové výzvy pre sociálny dialóg verejných služieb

13

13

2013 - 2014

WICARE: Podpora WageIndicator pre vyjednávanie v sektore sociálnych služieb

Cieľom projektu je zlepšenie odborných znalostí týkajúcich sa miezd a pracovných podmienok v sektore sociálnych služieb v EÚ, ako aj diskutovať o jeho výsledkoch v európskom odborovom hnutí.

2013 - 2014

WICARE: Podpora WageIndicator pre vyjednávanie v sektore sociálnych služieb

12

12

2013 - 2013

Štúdia týkajúca sa vplyvu legislatívnych reforiem na pracovné vzťahy na Slovensku

Cieľom štúdie je zhodnotiť vplyv reforiem pracovného práva na Slovensku, ktoré boli prijaté v roku 2011.

2013 - 2013

Štúdia týkajúca sa vplyvu legislatívnych reforiem na pracovné vzťahy na Slovensku

11

11

2013 - 2017

EDUWORKS

Cieľom projektu EDUWORKS je vyškoliť talentovaných výskumníkov v sociálno-ekonomickej a psychologickej sfére procesov ponuky a dopytu po pracovnej sile na agregovanej a dezagregovanej úrovni.

2013 - 2017

EDUWORKS

10

10

2013 - 2013

ILO projekt: Pracovné vzťahy a inkluzívny rozvoj v rozvíjajúcich sa ekonomikách

Cieľom komparatívnej štúdie je preskúmať vývoj inštitúcií pracovných vzťahov a úlohu, ktorú zohrávajú v podpore inkluzívnych modelov rozvoja.

2013 - 2013

ILO projekt: Pracovné vzťahy a inkluzívny rozvoj v rozvíjajúcich sa ekonomikách

9

9

2011 - 2015

WEBDATANET

WEBDATANET má zabezpečiť nielen posilneniu teoretického výkladu zberu údajov, ale aj stimulovanie jeho integrácie a praktického využitia v celom výskumnom procese (e-science).

2011 - 2015

WEBDATANET

8

8

2010 - 2010

WUN Leeds nadácia pre spoluprácu v medzinárodnom výskume

Navrhovaný projekt sa zameria na dôsledky korporátnej reštrukturalizácie na zamestnanosť, hlavne vo vzťahu k nadbytočnosti. Prihliadnuc na súčasné ekonomické podmienky je to dôležité zo sociálneho hľadiska.

2010 - 2010

WUN Leeds nadácia pre spoluprácu v medzinárodnom výskume

7

7

2010 - 2010

Jedna spoločnosť, rôznorodé pracoviská

Táto kniha poskytuje informácie o procese, prostredníctvom ktorého nadnárodné spoločnosti (MNC) vytvárajú a posilňujú svoje postavenie v západoeurópskych a postsocialistických krajinách strednej a východnej Európy.

2010 - 2010

Jedna spoločnosť, rôznorodé pracoviská

6

6

2010 - 2013

GINI: Dopad rastúcich nerovností

GINI projekt je zameraný na skúmanie nerovností v príjmoch resp. majetkových pomeroch a vzdelaní, ako aj na sociálny, politický a kultúrny vplyv takýchto nerovností v spoločnosti.

2010 - 2013

GINI: Dopad rastúcich nerovností

5

5

2009

CELSI Databank

CELSI vyvíja databanku dostupných relevantných súborov údajov ako platformu pre výskumných pracovníkov, ktorí majú záujem o výskum na trhu práce v krajinách strednej a východnej Európe.

2009

CELSI Databank

4

4

2008 - 2013

WageIndicator & WIDA

MôjPlat.sk (WageIndicator) je medzinárodný internetový prieskum platov a pracovných podmienok, uskutočňovaný od roku 2001.

2008 - 2013

WageIndicator & WIDA

3

3

2006 - 2007

Dekáda začleňovania Rómov: zjednocujúci rámec merania pokroku

Cieľom tohto projektu je navrhnúť mechanizmus, ktorý umožní krajinám dekády sledovať a podávať správy o výsledkoch politík začleňovania Rómov.

2006 - 2007

Dekáda začleňovania Rómov: zjednocujúci rámec merania pokroku

2

2

2005 - 2010

EQUALSOC (Ekonomická zmena, Kvalita života a Sociálna kohézia)

EQUALSOC bol vytvorený aby mobilizoval a ďalej rozvíjal výskumnú expertízu v rámci Európy.

2005 - 2010

EQUALSOC (Ekonomická zmena, Kvalita života a Sociálna kohézia)

1

1

2001 - 2025

WageIndicator Foundation

Wageindicator Foundation zhromažďuje, porovnáva a zdieľa informácie o trhu práce prostredníctvom výskumu. Slúži ako online knižnica pre informácie o mzdách, pracovnom práve a kariérnom poradenstve.

2001 - 2025

WageIndicator Foundation

Newsletter prihlásenie

Prihlasením as na odber, súhlasíte s našimi pravidlami používania.